Search form

Luk ma Peba 1:18

18Sɨ ket Jakariya anerund yomnonj da, “Rɨdede e kon moina yɨt ɨmɨnjogɨm omnyɨn? Mop nokɨp kon re mid en, dɨde kor kongga toda kwa tina b'ɨga ukuka wɨn re kea yɨukitonj.”