Search form

Luk ma Peba 1:19

19Ɨ anerut ket tin yɨsmonggawonj da, “Kon Gabriyel ten yete re kon Godɨm wɨpɨnd onyiti nɨbnenenyɨn. Sɨ Godɨt ken nɨtmɨkis mor pɨlwa men wumɨr omnam dɨde onggɨtyam b'ogɨl bage yɨt mornɨm pɨtapɨta omnam.