Search form

Luk ma Peba 1:25

25da, “Oo, nomae kor Yonggyam! Yu ke odede b'ogɨl wɨko nomnɨkau. Sɨ yu ɨtemb, kor Yonggyam yɨm nokau koina ɨngar awɨr omnam rɨga wa wɨngɨrɨnd.”