Search form

Luk ma Peba 1:26

Yesumna Ukenda gatab Bage Yɨt

26Ɨ re Elisabet siks (6) mobi kɨma kom yowamonj, God yɨpa aneru nyɨ da Gabriyel yɨtmɨkitonj yɨpa taun wa ogenaya da Najaret Galili eriya wɨngɨrɨnd.