Search form

Luk ma Peba 1:3

3Ukoi rɨga Teopilo, koda kwa kea onggɨtyam kupka yɨtkak b'auyaena nekenond otomapu ke. Sɨ kon nony aen da ɨtemb re kornɨm b'ogɨljog e yɨtkak dɨmdɨm olngɨkam dɨde rɨrɨrkɨpjog e ɨrɨkam mornɨm.