Search form

Luk ma Peba 1:32

32Ɨ Ton ɨta ukoijog rɨga tainy dem, ɨ rɨgap Tin nyɨ ogenai dem pumbjog Godɨmna b'ɨga, ɨ dɨde Yonggyam God ɨta Ti okau dem Ti b'u Dawidɨmna king pɨpmet.