Search form

Luk ma Peba 1:35

35Ɨ anerut ket tin wɨsmonggawonj da, “Ɨta Yɨnayɨna Wɨngawɨnga tinɨk dem mor kumbɨnd, dɨde pumbjog God ma dandat ɨta kukum motɨny dem. Sɨ onggɨt paemb onggɨt yɨnayɨna ukendi B'ɨgand ogenai dem da Godɨmna B'ɨga.