Search form

Luk ma Peba 1:36

36Sɨ man yɨr de, mor kus ke kongga Elisabet, ton re molegjog o, ajɨ ton ti ɨta leo b'ɨga kom borand. Ɨ rɨgap wogenaeneno da ton re popam o, ajɨ ton ke siks (6) mobi kɨma e kom yowam.