Search form

Luk ma Peba 1:38

38Sɨ Mariya ket windonj da, “Sɨ b'ogɨl e, kon re Yonggyamɨmna wɨko ngɨmngai en. Toko moina opureni yɨtkak rɨrɨrkɨp raukinem kor pɨlɨnd.” Seg ket anerut tin wɨraronj.