Search form

Luk ma Peba 1:39

Mariya Elisabetɨnd Wesmaronj

39Sɨ ket onggɨt wɨnɨnd Mariya b'angonjenonj dɨde ket mukupmukup menon yokatonj de dor tungg wa, ɨ dɨde ket opendonj de yɨpa taun wa Yuda eriya wɨngɨrɨnd.