Search form

Luk ma Peba 1:41

41Ɨ re Elisabet utkundonj Mariyamna simesime yɨtkak, odenja tina kom borand b'ɨga b'arurkitonj, ɨ ket God Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke Elisabetɨnd yɨndangɨr womnonj.