Search form

Luk ma Peba 1:48

48Mop nokɨp kon re goujog wɨko kongga en, ajɨ Godte b'obogɨl yɨr ɨpka niyeny.

Ɨ mop nokɨp kwa komkesa rɨga yepim re yu wekeny dɨde tekenkeneny warɨtawarɨta onggɨt gowukoyɨnd, ton opima ken b'ogɨl notɨnenenyi yu ke dɨde naska nya wa.