Search form

Luk ma Peba 1:5

Baptiso Yoanɨmna Ukenda gatab Bage Yɨt

5Onggɨt wɨnɨnd re Erod Yuda kantri king yebɨm, yɨpa yɨna sɨ rɨga yɨbnonj nyɨ da Jakariya, yet re Abiyamna sɨ rɨga bobo wɨngɨrɨnd yɨbnonj. Ɨ ti kongga re Aronɨmna kus ke b'usmureni b'ɨgam pɨlke b'ɨga o, ɨ ti nyɨ wɨbnau re Elisabetɨt.