Search form

Luk ma Peba 1:50

50Ɨ God tena kear amnɨkeneniny

yepim re Tin moga kɨma yesourenenyi komkesa yunɨm dɨde warɨm b'usmureni rɨga wa wɨngɨrɨnd.