Search form

Luk ma Peba 1:51

51God Tina yɨm ke danda wɨko amnɨkeneniny,

sɨ Ton ket b'asourena rɨga erenjaeneniny yepim re towaina garɨnd b'asourena nony menamena amnɨkenenanj.