Search form

Luk ma Peba 1:54-55

54-55God kea yɨm akaeneninonj Tina wɨko rɨga Israelɨnd,

odede na ɨt re rɨngmena re Ton tɨrɨr yɨt amninonj mera b'uwar.

Sɨ onggɨt penaemb Ton ngɨrpu kesa nonyɨnd awameneninonj

kear omnenam Abraamɨm pɨlwa dɨde tina komkesa b'usmureni b'ɨgawar wa pɨlwa.”

56Sɨ Mariya ama rɨka nowa mobi kɨma na Elisabet kɨma wɨbnonj, ɨ ket ton ɨtendonj ti tungg wa.