Search form

Luk ma Peba 1:59

59Ɨ re b'ɨga eitɨm (8) bibɨr awonj ukendi kak ke, ton b'usaya tuwonj Jakariyamna met wa onggɨt b'ɨgam pɨlɨnd God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle omnɨkam. Ɨ ton pop ti nyɨ oekam yomno re ti b'uɨmna nyɨ, Jakariya kena.