Search form

Luk ma Peba 1:6

6Sɨ osiemb molkongga re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga na ebnonda Godɨm wɨpɨnd, dɨde ton komkesa Yonggyamɨmna b'ingawa yɨt dɨde yɨmak yɨt b'obogɨl yɨmta undoka eyeneninonda, sɨ ton b'injawa kesa na ebnenenonda.