Search form

Luk ma Peba 1:66

66Sɨ komkesa utkunda rɨgap kea onggɨtyam mɨle gatab nonyɨk b'amdena wuwenonj towaina garɨnd, dɨde ton ket b'ɨgekena wuwenonj da, “Ɨtemb b'ɨga rɨdede wɨp rɨga e ɨbɨm dem warɨ?” Mop nokɨp ton kea yongwato da Yonggyamɨmna danda yɨm kea omanda ton kɨma yɨbnenenonj.