Search form

Luk ma Peba 1:67

Jakariyamna Esourena Ger

67Ɨ ket God Yoanɨmna b'u Jakariyand Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke yɨndangɨr yomnonj, sɨ ton bage yɨt apureninonj da,