Search form

Luk ma Peba 1:68

68“Yesoulita Yonggyamɨnd, Israel rɨgaina Godɨnd,

mop nokɨp Ton kea Tina rɨga eskena eyeneninonj dɨde ket towaina negɨr mɨle erabinonj ten ɨtraram negɨr mɨlem pɨlke.