Search form

Luk ma Peba 1:71

71Onggɨtyam yɨrkokar okawa dandate men yɨrkokar okawam nɨtrarkeneniny meraina geja rɨga wa pɨlke

dɨde komkesa rɨgaina danda yɨm wa pɨlke yepim re singi kesa nomnenanj.