Search form

Luk ma Peba 1:73-75

73-75God kea danda kɨma Tina nyɨ kɨma yindonj onggɨtyam tɨrɨr omni yɨt mera b'u Abraam pɨlwa.

Ɨ ket mera daka nokainonj ɨtrɨngendam geja rɨgaina danda yɨm wa pɨlke.

Nokɨm da ɨdenat men meraina komkesa yɨrkokar wɨmena wɨngɨrɨnd moga kesa Ti wɨko omnɨkaindam

Ti wɨpɨnd yɨna b'amnena mɨlend dɨde negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlend.

76Kor b'ɨga! Man ɨta pumbjog rɨgamna bageyam nyɨ okasɨt dem.

Mop nokɨp man naska e meket dem Yonggyamɨmna nya ongonjenam,

ɨ Ton ket mor kak kae yik dem.