Search form

Luk ma Peba 1:76

76Kor b'ɨga! Man ɨta pumbjog rɨgamna bageyam nyɨ okasɨt dem.

Mop nokɨp man naska e meket dem Yonggyamɨmna nya ongonjenam,

ɨ Ton ket mor kak kae yik dem.