Search form

Luk ma Peba 1:78

78Onggɨt mop paemb jɨ da mera God re kɨd ke kear b'amnena rɨga e.

Sɨ ra wɨn okas, yɨrkokar okawa rɨga opima men netɨsmariny dem odede wɨp ɨt re lomkongga rɨngma ra tɨlis sɨbɨbɨnd.