Search form

Luk ma Peba 1:8

8Ɨ yɨpa wɨnɨnd re Jakariyamna sɨ rɨga bobo waina wɨn akatawonj sɨ omnɨkam, sɨ ton sɨ amnɨkinonj Yonggyamɨmna yɨnametɨnd.