Search form

Luk ma Peba 10

Sebenti (70) B'auyaena Rɨga Ɨtmɨkitam gatab Yɨt

1Ɨ onggɨt kak ke, Yonggyam abagenjinonj b'usaya Sebenti (70) rɨga,+ ɨ Ton naska kana nɨmognɨmog etmɨkeninonj komkesa taun nata dɨde tungg nata rɨtata ra Ton ikeny dem. 2Ɨ re Yesu ten etmɨkeninonj, Ton ket ten yɨt etainonj da, “Erngokam re jogjog im, ajɨ wɨko rɨga re ma jog im. Sɨ onggɨt paemb wɨn erngoka Yonggyamɨnd yɨgekita odede da, ‘Man wɨko rɨga etmɨkisine Moina erngokapu gou wa.’ 3Wɨn wuwe! Yɨr de, Kon wen etmɨkeninyɨn re odede wɨp im rɨngmim ra rɨgat mamoi tetmɨkisiny dɨ yongg wa wɨngɨr wa. 4Ɨ goro eyina pauso, ɨ goro ga, ɨ goro yongɨnkak, ɨ dɨde goro yena simesime omna nyawɨnd. 5Ra wɨn yɨpayɨpa met nata b'ɨtgarenindam, naska wɨn tendenindam da, ‘Ngɨmbla dɨkɨnd onggɨt metɨnd.’ 6Ɨ ra onggɨt ngɨmbla okatam rɨrɨrkɨp rɨga ɨbɨm demb de onggɨt metɨnd, ɨta waina oramiti ngɨmbla ton kɨma ɨbɨm. Ajɨ maka ra, ɨta tɨtenj wa pɨlwa. 7Ɨ wɨn omanda wɨmena tuwenyɨt onggɨt met nata, ɨ wɨn owou dɨde onaika teyenindam nangga gasa na ra ton ogona teyenanj. Mop nokɨp God ma wɨko rɨga re rɨrɨrkɨp rɨga e odede nya ke tina wɨko mɨra okatam. Goro metta metta tuwenɨm! 8Ɨ ra wɨn yɨpayɨpa taun nata b'ɨtgarenindam dɨde wen simesime tamnenanj, wɨn owou nena teyenindam nanggamog im ra wanɨm wɨp ke taramkauranj. 9Ɨ kopa ke rɨga tesagɨkenindam demb de onggɨt taun nata, ɨ ten yɨt tamnenindam da, ‘God ma pumb tungg re kea wa wus nate ainy’. 10Ajɨ ra wɨn yɨpayɨpa taun nata b'ɨtgarenindam, ɨ maka ra wen simesime tamnenanj, wɨn tuwenyɨt onggɨt taun sobea nata, ɨ tendenindam da, 11‘Nangga ma jɨ onggɨtyam sungar rɨna re b'ausɨkanj sowaina pɨspamɨnd onggɨt taunɨnd, sɨ sɨn ket wanɨm mim onggɨtyam sungar b'ɨdbenenindam wen nonony omnam da b'ɨsagɨka wɨn ɨta ik dem wanɨm. Ajɨ wɨn b'ogla onggɨtyam gatab wumɨr tekenyɨt da God ma pumb tungg re kea wus nate ainy.’ 12Ɨ Kon wumɨr wen tamninyɨn da ra b'ɨsagɨka wɨn ik dem, Sodom taunɨm ra ukoi bebɨg e okas dem, ajɨ onggɨt taunɨm ra dem b'usaya mogjog bebɨg e okas dem.

13“God ma sake man kɨma Korajin, ɨ God ma sake man kɨma Betsaida. Mop nokɨp rako Kon opimemb kɨd kesa kɨma danda wɨko amnɨkinonj de negɨr kɨma Tiro taun ake Sidon taunɨnd rɨna re Kon wa wɨngɨrɨnd amnɨkeninonj, ton kako b'ila rongg b'ikokto dɨde ket wumbol kumbɨnd omnɨkto negɨr mɨle ke engendam de Godɨm pɨlwa. 14Ajɨ ra b'ɨsagɨka wɨn ik dem, Tiro ake Sidon towanɨm ra ukoi bebɨg e dem, ajɨ wanɨm ra dem b'usaya mogjog bebɨg e okasya dem. 15Ɨ kwa man, Kaparnaum,

ɨta man wub kumb wa b'uturowasɨt dem? Nayɨ,

man ɨta tiglet dem de uj rɨgaina tungg wa.

16Yet ra wen yɨt tutkundeniny, ton Kena nutkundeny. Ɨ yet ra wen tesainy, ton Kena nɨsai. Ajɨ yet ra Ken nɨtɨsai, ton Ti na yɨsai yet re Ken nɨtmɨkitonj.”

17Sɨ ket sebenti (70) b'auyaena rɨga ɨtekto sam kɨma, ɨ endento da, “Yonggyam! Nangga ma jɨ negɨr wɨngawɨnga, ton kea sɨn yɨt nutkundento, re sɨn Moina nyɨ kɨma b'ingawa yoramitenonda.” 18Ɨ Yesu ten amninonj da, “Kon kea Satanand yɨr yongond wub kumb ke sap otendand odede ɨt re rɨngma ra waral tokmɨnjis. 19Kon ke wa danda akainond gɨrem dɨde wɨrmogmog ɨpmɨndenam, dɨde gou wa omnenam komkesa geja rɨgaina danda. Sɨ onggɨt paemb makwa yɨpat ɨta wen negɨr tamnɨkiny. 20Ajɨ goro wɨn sam taininam onggɨtyam gatab rɨna re negɨr wɨngawɨngap wen yɨt utkundento, ajɨ wɨn sam omnɨka yiyena onggɨtɨm da waina nyɨ re ɨrɨki im wekeny de pumb tungg wa.”

21Ɨ onggɨt wɨnɨnd re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga Yesum pɨlɨnd b'imuronj, Ton ma sobijog na sam yomnɨkonj, ɨ Ton yindonj da, “Abu, wub ake gowukoyɨm Yonggyam! Kon sɨteket yɨt momnyɨn, nokɨp Man ke onggɨtyam Moina danda dɨde yɨrkokar yɨtkak agurkinot rɨga wa pɨlke yepim re multekɨp kɨma dɨde b'ogɨl wumɨr kɨma wekeny. Ajɨ Man kea onggɨtyam Moina gasa towanɨm pɨtapɨta amnenainot yepim re b'ɨga sobijog pɨla wumɨr kesa wekeny. Abu! Ɨmɨnjog e, Onggɨtyam gasa aukonj re Moina b'ogɨl sam kɨma singi nasim. 22Komkesa danda dɨde wumɨr re Kor B'uɨt Kor mana nogoninonj ingaenam. Ɨ makwa yɨpa ɨta yete wumɨr B'ɨgam gatab, ajɨ B'uta Tinta wumɨr. Ɨ makwa ɨta yete wumɨr B'uɨm gatab, ajɨ tonpima wumɨr, B'ɨga dɨde rɨga yena re B'ɨgat singi eyeniny B'und pɨta omnenam towa pɨlwa.” 23Ɨ Yesu Tina b'auyaena rɨga wɨp awarkisinonj, ɨ ten nena amninonj da, “Ton b'ogɨl omni yɨrkɨp im jɨ yepim re yɨr ongong eyenanj nangga im re wɨn yɨr ongong eyenindam. 24Mop nokɨp Kon wen wumɨr tamninyɨn da naskand jogjog bageyamɨp dɨde kingɨp singi aukenento yɨr ongongɨm nangga im re wɨn yɨr ongong eyenindam, ajɨ ton maka yɨr ongong eyento. Ɨ kwa ton singi aukenento utkundam nangga im re wɨn utkundena eyenindam, ajɨ ton maka utkundenento.”

B'ogɨl Samariya Rɨga gatab Tendam Yɨt

25Ɨ yɨpa wɨnɨnd yɨpa gog yɨt wumɨrjog rɨga onyitonj Yesund otonkenam, sɨ ton ket Tin yerkitonj da, “Ouyaena Rɨga-wɨi! Rɨnggɨtyam wɨko omnɨka kae kon owabɨnsɨn dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar?” 26Ɨ Yesu tin yɨsmonggawonj da, “Rɨdede e Mosemna gog peband ɨrɨki yɨbɨm? Ɨ man rɨdede e yokatenyɨt moina ogenka wɨngɨrɨnd?” 27Seg ton yɨsmonggawonj da, “Man moina Yonggyam Godɨnd singi yiyene moina kupkakupka kɨd ke, ɨ moina kupkakupka wɨngawɨnga ke, ɨ moina kupkakupka danda ke, ɨ dɨde moina kupkakupka nony ke! Ɨ singi yiyene mor rɨgand mada re dɨde!” 28Sɨ Yesu tin yomnonj da, “Kea man dɨmdɨmjog mɨra nomnyɨt. Onggɨtyam yɨt rɨrɨrɨnd yomnɨke! Sɨ man ɨta yɨrkokar mɨtɨbnyɨt.” 29Ajɨ ton singi na tilenggyam negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga tainy. Sɨ ton Yesund yerkitonj da, “Sɨ yete jɨ kor rɨga?” 30Yesu yɨsmonggawonj da, “Yɨpa rɨga Yerusalem taun ke yikonj de Yeriko wa, ɨ nyawɨnd raskolɨp ket tin yɨwatɨnto dɨde ket tina kobɨrgɨm yotogɨko, ɨ tin nenegɨr kana yipowo, ngɨrpu gou yɨpo. Seg ton tin kokamkokam yɨraro. 31Ɨ odedend yɨpa yɨna sɨ rɨga onggɨtyam nya ɨmayonj, ɨ re ket ton onggɨt rɨgand yɨr yongonj, ton kea tin nya yɨwaponj. 32Ɨ odede yɨpa wɨp nya ke yɨpa Lebi gu rɨga todaka onggɨt pɨpmet wa ikonj dɨde ket tin yɨr yongonj. Seg todaka kea tin nya yɨwaponj. 33Ajɨ yɨpa Samariya rɨga menon yokatonj, ɨ ket ikonj rɨkɨnd re ɨtemb rɨga yɨbnonj. Ɨ re ton tin yɨr yongonj, ton kea gar ke tin kear yomnonj. 34Ɨ ton ket ti wus wa yikonj, ɨ ket ton olib gaya dɨde ɨk egmarkinonj tina ipoipu yɨrand+ dɨde ket unjoka yiyenonj. Seg ket ton tinajog dongki kumb wa tin yangitonj, dɨde ket yiyonj yɨpa wungapu met wa, ngɨrpu adea ket tin yɨr yengendonj. 35Ɨ ɨspari ke ket ton twelp (12) Kina+ yokawonj onggɨt wungapu met yonggyamɨm, ɨ yomnonj da, ‘Tin yɨr ɨpka iyenyɨt. Ra man wewe wulkɨp tasomnenyɨt tin yɨr ɨpkand, kon ɨta ket mor mɨtendainyɨn onggɨtyam wewe wulkɨp, ra kon tɨtenjɨn dem.’ 36Sɨ man rɨdede e nony aet? Rɨngma, onggɨt nowa rɨga wɨngɨrɨnd, yete ti rɨga ainy onggɨt rɨgam yena re raskolɨp nenegɨr kana yipowo?” 37Sɨ onggɨt gog wɨko rɨgat mɨra yomnonj da, “Tonɨt yet re tin kear yomnonj.” Seg Yesu tin yomnonj da, “Meke! Dɨde odede yɨpa wɨp mɨle na tamnɨkinyɨt.”

Marta ake Mariya

38Ɨ re ton wuwenonj, nyawɨnd Yesu b'ɨgaronj yɨpa tungg wɨngɨr wa. Ɨ ademb de yɨpa kongga nyɨ da Marta Yesund obai omnam yɨngaukonj. 39Ɨ onggɨt konggam yɨpa kea wundoi wɨbnawonj wogenayo da Mariya. Sɨ ti wundoi re Yonggyamɨmna pɨs wɨp nat omiti wɨbnonj Tina yɨtkak utkundenam. 40Ajɨ Marta re nony bebɨg kɨma na guglam yondratenonj b'engabenga wɨp owou ongonjenam. Sɨ ton Yesum pɨlwa wikonj dɨde ket Tin yomnonj da, “Yonggyam-wɨi! Man ma wumɨr et da kor wundoi kor nena mana wɨko nɨrarkainy? Sɨ be ngai wingae tin ken yɨm okawam!” 41Ajɨ Yonggyam mɨra tin womnonj da, “Marta, Marta! Man nangga ma gar bebɨg dɨde nony negɨr ainyɨt jogjog owou ongonjenam? 42Ajɨ yɨpaina mɨle nena e b'ogɨljog omnɨkam dɨkɨnd. Mop nokɨp Mariya re kea b'ogɨl pɨpmet yokas, sɨ makwa yete onggɨt pɨpmet ke tin tewaikis.”