Search form

Luk ma Peba 10:10

10Ajɨ ra wɨn yɨpayɨpa taun nata b'ɨtgarenindam, ɨ maka ra wen simesime tamnenanj, wɨn tuwenyɨt onggɨt taun sobea nata, ɨ tendenindam da,