Search form

Luk ma Peba 10:11

11‘Nangga ma jɨ onggɨtyam sungar rɨna re b'ausɨkanj sowaina pɨspamɨnd onggɨt taunɨnd, sɨ sɨn ket wanɨm mim onggɨtyam sungar b'ɨdbenenindam wen nonony omnam da b'ɨsagɨka wɨn ɨta ik dem wanɨm. Ajɨ wɨn b'ogla onggɨtyam gatab wumɨr tekenyɨt da God ma pumb tungg re kea wus nate ainy.’