Search form

Luk ma Peba 10:12

12Ɨ Kon wumɨr wen tamninyɨn da ra b'ɨsagɨka wɨn ik dem, Sodom taunɨm ra ukoi bebɨg e okas dem, ajɨ onggɨt taunɨm ra dem b'usaya mogjog bebɨg e okas dem.