Search form

Luk ma Peba 10:14

14Ajɨ ra b'ɨsagɨka wɨn ik dem, Tiro ake Sidon towanɨm ra ukoi bebɨg e dem, ajɨ wanɨm ra dem b'usaya mogjog bebɨg e okasya dem.