Search form

Luk ma Peba 10:19

19Kon ke wa danda akainond gɨrem dɨde wɨrmogmog ɨpmɨndenam, dɨde gou wa omnenam komkesa geja rɨgaina danda. Sɨ onggɨt paemb makwa yɨpat ɨta wen negɨr tamnɨkiny.