Search form

Luk ma Peba 10:2

2Ɨ re Yesu ten etmɨkeninonj, Ton ket ten yɨt etainonj da, “Erngokam re jogjog im, ajɨ wɨko rɨga re ma jog im. Sɨ onggɨt paemb wɨn erngoka Yonggyamɨnd yɨgekita odede da, ‘Man wɨko rɨga etmɨkisine Moina erngokapu gou wa.’