Search form

Luk ma Peba 10:20

20Ajɨ goro wɨn sam taininam onggɨtyam gatab rɨna re negɨr wɨngawɨngap wen yɨt utkundento, ajɨ wɨn sam omnɨka yiyena onggɨtɨm da waina nyɨ re ɨrɨki im wekeny de pumb tungg wa.”