Search form

Luk ma Peba 10:21

21Ɨ onggɨt wɨnɨnd re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga Yesum pɨlɨnd b'imuronj, Ton ma sobijog na sam yomnɨkonj, ɨ Ton yindonj da, “Abu, wub ake gowukoyɨm Yonggyam! Kon sɨteket yɨt momnyɨn, nokɨp Man ke onggɨtyam Moina danda dɨde yɨrkokar yɨtkak agurkinot rɨga wa pɨlke yepim re multekɨp kɨma dɨde b'ogɨl wumɨr kɨma wekeny. Ajɨ Man kea onggɨtyam Moina gasa towanɨm pɨtapɨta amnenainot yepim re b'ɨga sobijog pɨla wumɨr kesa wekeny. Abu! Ɨmɨnjog e, Onggɨtyam gasa aukonj re Moina b'ogɨl sam kɨma singi nasim.