Search form

Luk ma Peba 10:22

22Komkesa danda dɨde wumɨr re Kor B'uɨt Kor mana nogoninonj ingaenam. Ɨ makwa yɨpa ɨta yete wumɨr B'ɨgam gatab, ajɨ B'uta Tinta wumɨr. Ɨ makwa ɨta yete wumɨr B'uɨm gatab, ajɨ tonpima wumɨr, B'ɨga dɨde rɨga yena re B'ɨgat singi eyeniny B'und pɨta omnenam towa pɨlwa.”