Search form

Luk ma Peba 10:23

23Ɨ Yesu Tina b'auyaena rɨga wɨp awarkisinonj, ɨ ten nena amninonj da, “Ton b'ogɨl omni yɨrkɨp im jɨ yepim re yɨr ongong eyenanj nangga im re wɨn yɨr ongong eyenindam.