Search form

Luk ma Peba 10:24

24Mop nokɨp Kon wen wumɨr tamninyɨn da naskand jogjog bageyamɨp dɨde kingɨp singi aukenento yɨr ongongɨm nangga im re wɨn yɨr ongong eyenindam, ajɨ ton maka yɨr ongong eyento. Ɨ kwa ton singi aukenento utkundam nangga im re wɨn utkundena eyenindam, ajɨ ton maka utkundenento.”