Search form

Luk ma Peba 10:25

B'ogɨl Samariya Rɨga gatab Tendam Yɨt

25Ɨ yɨpa wɨnɨnd yɨpa gog yɨt wumɨrjog rɨga onyitonj Yesund otonkenam, sɨ ton ket Tin yerkitonj da, “Ouyaena Rɨga-wɨi! Rɨnggɨtyam wɨko omnɨka kae kon owabɨnsɨn dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar?”