Search form

Luk ma Peba 10:26

26Ɨ Yesu tin yɨsmonggawonj da, “Rɨdede e Mosemna gog peband ɨrɨki yɨbɨm? Ɨ man rɨdede e yokatenyɨt moina ogenka wɨngɨrɨnd?”