Search form

Luk ma Peba 10:28

28Sɨ Yesu tin yomnonj da, “Kea man dɨmdɨmjog mɨra nomnyɨt. Onggɨtyam yɨt rɨrɨrɨnd yomnɨke! Sɨ man ɨta yɨrkokar mɨtɨbnyɨt.”