Search form

Luk ma Peba 10:30

30Yesu yɨsmonggawonj da, “Yɨpa rɨga Yerusalem taun ke yikonj de Yeriko wa, ɨ nyawɨnd raskolɨp ket tin yɨwatɨnto dɨde ket tina kobɨrgɨm yotogɨko, ɨ tin nenegɨr kana yipowo, ngɨrpu gou yɨpo. Seg ton tin kokamkokam yɨraro.