Search form

Luk ma Peba 10:31

31Ɨ odedend yɨpa yɨna sɨ rɨga onggɨtyam nya ɨmayonj, ɨ re ket ton onggɨt rɨgand yɨr yongonj, ton kea tin nya yɨwaponj.