Search form

Luk ma Peba 10:32

32Ɨ odede yɨpa wɨp nya ke yɨpa Lebi gu rɨga todaka onggɨt pɨpmet wa ikonj dɨde ket tin yɨr yongonj. Seg todaka kea tin nya yɨwaponj.