Search form

Luk ma Peba 10:35

35Ɨ ɨspari ke ket ton twelp (12) Kina yokawonj onggɨt wungapu met yonggyamɨm, ɨ yomnonj da, ‘Tin yɨr ɨpka iyenyɨt. Ra man wewe wulkɨp tasomnenyɨt tin yɨr ɨpkand, kon ɨta ket mor mɨtendainyɨn onggɨtyam wewe wulkɨp, ra kon tɨtenjɨn dem.’