Search form

Luk ma Peba 10:36

36Sɨ man rɨdede e nony aet? Rɨngma, onggɨt nowa rɨga wɨngɨrɨnd, yete ti rɨga ainy onggɨt rɨgam yena re raskolɨp nenegɨr kana yipowo?”