Search form

Luk ma Peba 10:38

Marta ake Mariya

38Ɨ re ton wuwenonj, nyawɨnd Yesu b'ɨgaronj yɨpa tungg wɨngɨr wa. Ɨ ademb de yɨpa kongga nyɨ da Marta Yesund obai omnam yɨngaukonj.