Search form

Luk ma Peba 10:39

39Ɨ onggɨt konggam yɨpa kea wundoi wɨbnawonj wogenayo da Mariya. Sɨ ti wundoi re Yonggyamɨmna pɨs wɨp nat omiti wɨbnonj Tina yɨtkak utkundenam.