Search form

Luk ma Peba 10:42

42Ajɨ yɨpaina mɨle nena e b'ogɨljog omnɨkam dɨkɨnd. Mop nokɨp Mariya re kea b'ogɨl pɨpmet yokas, sɨ makwa yete onggɨt pɨpmet ke tin tewaikis.”