Search form

Luk ma Peba 10:7

7Ɨ wɨn omanda wɨmena tuwenyɨt onggɨt met nata, ɨ wɨn owou dɨde onaika teyenindam nangga gasa na ra ton ogona teyenanj. Mop nokɨp God ma wɨko rɨga re rɨrɨrkɨp rɨga e odede nya ke tina wɨko mɨra okatam. Goro metta metta tuwenɨm!